Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke met LaVi Products gesloten overeenkomst met een particuliere koper.

Onder koper wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met LaVi Products in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk met LaVi Products is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen met de algemene voorwaarden van LaVi Products akkoord te gaan.

LaVi Products heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. BESTELLING
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is verstuurd, dan wel per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. De overeenkomst kan door LaVi Products ontbonden worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal LaVi Products de koper dit binnen een week na ontvangst van de bestelling mededelen.
Koper en LaVi Products komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een geschreven handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst en de aanvaarding daarvan.

Definitieve bestellingen via de internetsite van LaVi Products zullen conform de algemene voorwaarden van LaVi Products aan de koper worden geleverd.

De bestelling is definitief, indien de koper kiest voor:
– een betaling onder rembours (alleen mogelijk binnen Nederland) of
– een betaling via overboeking op de bankrekening van LaVi Products, én zodra de
betaling van de koper binnen 14 dagen na dagtekening van de bestelling is ontvangen
op de bankrekening van LaVi Products.

3. AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, tenzij LaVi Products daarin uitdrukkelijk een beperkte geldigheidsduur heeft opgenomen.

4. PRIJZEN
Alle door ons gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief 21% BTW en zijn exclusief bezorgkosten. LaVi Products heeft het recht om prijzen van producten te wijzigen.

LaVi Products houdt voor een bestelling de prijzen aan die gelden op de dag van ontvangst van de bestelling.

Kennelijke (manipulatie-) fouten (zoals evidente onjuistheden) in de prijsopgave vermeld op de website of andere communicatiemiddelen kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door LaVi Products worden gecorrigeerd.
LaVi Products is in dit geval niet verplicht om de producten tegen de foutief gepubliceerde prijs te verkopen.

5. BETALING
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
– via overboeking op de bankrekening van LaVi products
– betaling onder rembours (alleen mogelijk binnen Nederland)

6. LEVERING EN LEVERTIJD
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. LaVi Products streeft ernaar om uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling van de koper (én de betaling, indien gebruik wordt gemaakt van een overboeking naar de bankrekening van LaVi Products) de door de koper bestelde artikelen te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien LaVi Products een door de koper besteld artikel niet op voorraad heeft, zal de koper per email worden bericht wanneer het artikel weer beschikbaar is.

Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

LaVi Products is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

7. BEZORGKOSTEN
Alle prijzen vermeld op de website van LaVi Products zijn exclusief de bezorgkosten en eventuele rembourskosten. De bezorgkosten zullen toegevoegd worden aan het sub-totaal op de factuur.

8. PRIVACY
De (persoons)gegevens van de koper zijn opgenomen in het klantenbestand van LaVi Products. De door de koper aan ons verstrekte gegevens zullen niet aan derden verstrekt worden.

9. AANSPRAKELIJKHEID
Leveringen vinden plaats op het door de koper bij de bestelling opgegeven adres. Alle eventuele extra te maken kosten door onjuistheden in het opgegeven adres komen voor rekening van de koper.

10. GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN
De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product, die uiterlijk waarneembaar zijn en niet het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering aan LaVi Products ter kennisgeving worden gebracht. Indien de producten daadwerkelijk gebreken vertonen, dan kunnen de producten na toestemming van LaVi Poducts teruggestuurd worden. In dit geval zal LaVi Products een vervangend product naar de koper sturen.

De koper is niet gerechtigd de producten zonder meer terug te zenden. Geschiedt dit zonder toestemming van LaVi Products toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, inclusief eventueel verlies of beschadiging, ten laste van de koper.

LaVi Products is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door LaVi Products geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van LaVi Products.

11. EIGENDOMSOVERGANG
Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom, totdat koper integraal heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens LaVi Products, uit welke hoofde dan ook.

12. RISICO
De producten blijven voor het risico van LaVi Products tot het moment dat zij geleverd zijn aan de koper.

13. OVERMACHT
In geval van overmacht is LaVi Products niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. LaVi Products is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

14. OVERIGE BEPALINGEN
LaVi Products aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van zet, typ en/of programmeer of programmafouten in de catalogus of in andere publicitaire mailings of op internet.

Gelieve uw correspondentie te zenden naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.